نحوه‌ی ارسال محصولات کاراپارس

کاراپارس سفارش های شما را به دوشیوه فوری و معمولی ارسال میکند. 
سفارشات مربوط به شهر تهران:
ارسال فوری : کلیه سفارشاتی که تا ساعت 12 روزهای کاری ثبت شوند، در همان روز به وسیله پیک پس کرایه ارسال خواهند شد. سفارشات ثبتش ده بعد از ساعت 12 روزهای کاری در اولین روزکاری بعد توسط پیک پس کرایه ارسال خواهند شد.
سفارشات ثبت شده در روزهای غیر کاری در اولین روز کاری بعد ارسال خواهند شد.
ارسال معمولی: کلیه سفارشات ثبت شده تا ساعت 11 روز کاری در همان روز تحویل پست خواهند شد همچنین سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 11 روز کاری در اولین روزکاری بعد تحویل پست خواهند شد.
سفارشات ثبت شده در روزهای غیر کاری در اولین روز کاری بعد تحویل پست خواهند شد.
مدت زمان تحویل سفارسات ارسال شده با پست مطابق با برنامه زمانبندی شرکت ملی پست ایران میباشد.
· سفارشات مربوط به شهر های به غیر از تهران:
ارسال فوری : کلیه سفارشات ثبت شده تا ساعت 10 روز کاری همان روز تحویل شرکت چاپار میشود و مطابق با زمانبندی شرکت چاپار بسته به مسافت تا تهران از 1 الی 2 روزکاری به دست مشتریان عزیز خواهد رسید. قابل ذکر است هزینه ارسال سفارش مطابق با نرخ شهزینه شرکت چاپار میباشد و میبایست در مقصد توسط مشتری پرداخت شود.
سفارشات ثبت شده در روزهای غیر کاری در اولین روز کاری بعد تحویل چاپار خواهند شد.
ارسال معمولی: کلیه سفارشات ثبت شده تا ساعت 11 روز کاری در همان روز تحویل پست خواهند شد همچنین سفارشات ثبت شده بعد از ساعت 11 روز کاری در اولین روزکاری بعد تحویل پست خواهند شد.
سفارشات ثبت شده در روزهای غیر کاری در اولین روز کاری بعد تحویل پست خواهند شد.